Privacyverklaring POWERED by M

POWERED by M respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

POWERED by M, gevestigd aan Pr. Margrietplantsoen 33 2595 AM Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mindbodyprograms.nl/

Pr. Margrietplantsoen 33

2595 AM Den Haag

070-450 06 22

M. Menken is de Functionaris Gegevensbescherming van POWERED by M zij is te bereiken via marleen.menken@poweredbym.nl

POWERED by M is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

POWERED by M acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://mindbodyprograms.nl/ en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 24 februari 2024


Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die POWERED by M aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om u te helpen als uvragen hebt
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • Verzenden van eventuele materialen t.b.v. de programma's
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Voor eventuele intakegesprekken, coachsessies en evaluaties
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u op de hoogte te houden voor eventuele vervolgprogramma's, webinars en evenementen
 • POWERED by M analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • POWERED by M verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens

POWERED by M bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Adres- en bankgegevens: 6 maanden
 • E-mailadres en overige gegevens: 12 maanden na het laatste contact
 • E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
 • Facturen en offertes: Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Uw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in het facturatiesysteem van POWERED by M.
 • De evaluatieformulieren worden maximaal 1 jaar bewaard. De resultaten uit het evaluatieformulier worden zonder persoonlijke gegevens ten behoeve van statistische doeleinden voor onbepaalde tijd bewaard.
  POWERED by M zal zorg dragen dat de gegeven antwoorden niet te herleiden zijn naar de desbetreffende persoon.


Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren* om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

* Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . POWERED by M wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@poweredbym.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Delen met anderen

POWERED by M verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. POWERED by M blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Maximaal drie keer wordt gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen: bij de start van een programma, aan het eind van een programma en na 12 maanden. Hier wordt gevraagd naar uw naam, e-mail en de pijnervaring. Vragen die betrekking hebben op de pijnervaring worden anoniem gedeeld met externe onderzoeksbureaus. 

Deze informatie kan ons helpen om de programma's in de toekomst (nog beter) aan te laten sluiten op de behoeftes van nieuwe deelnemers aan de programma's.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Phoenix Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 


Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging

POWERED by M neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via administratie@poweredbym.nl. POWERED by M heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Daarnaast hebben wij onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden

We plaatsen externe diensten en/of inhoud op onze website. Als u gebruik maakt van deze externe diensten of indien inhoud van derden wordt getoond, worden er om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen u en de betreffende aanbieders. De betreffende aanbieders van de diensten of inhoud mogen uw gegevens ook verwerken voor hun eigen aanvullende doeleinden. Aangezien wij echter geen controle hebben over de gegevens die worden verzameld en verwerkt door derden, zijn wij niet in staat om bindende informatie te verstrekken over de reikwijdte en doeleinden van deze verwerking van uw gegevens.

Voor meer informatie over de reikwijdte en doeleinden van het verzamelen en verwerken van uw gegevens, raadpleeg de privacyverklaringen van de aanbieders wiens diensten en/of inhoud wij op onze website opnemen en die verantwoordelijk zijn voor het beschermen van jouw gegevens in dit kader:

Externe inhoud van YouTube is opgenomen op onze website in het kader van interactiviteit.

YouTube (video’s)

Deze website gebruikt plugins van het Amerikaanse bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”) waardoor Youtube wordt geëxploiteerd.

Als gevolg hiervan kan onze website loginformatie verzenden naar Google. De server van Google in de Verenigde Staten slaat daarom automatisch informatie (“loggegevens”) op, waaronder informatie die door een browser naar een website wordt verstuurd tijdens een bezoek, of de informatie die uw mobiele applicatie verstuurd tijdens het gebruik. Deze loggegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, het adres van de bezochte website met Google-functionaliteiten, het browsertype en de browserinstellingen, de datum en tijd van uw verzoek, informatie over uw gebruik van Google, en Cookies.

U kunt meer informatie over het verzamelen van gegevens, hoe uw gegevens worden geëvalueerd en verwerkt door YouTube, en uw rechten hieromtrent vinden in het privacy beleid van https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Geautomatiseerde besluitvorming

POWERED by M neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van POWERED by M) tussen zit.


Heb je vragen, maak een afspraak